Home
HongarijeDe LocatieDe OmgevingDe PrijzenDe Algemene VoorwaardenInformatie

The Dutch Triangle

The Dutch Triangle, Bkksd-Hongarije
Algemene Voorwaarden en Condities
Het boekingsformulier staat onderaan deze pagina!!!!!!!
Artikel 1          Algemeen:
 1. Onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle boekingen bij The Dutch Triangle.
 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
 3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar, eigenaren, verhuurder of verhuurders van het vakantiehuis.
 4. Onder de huursom wordt verstaan, de huurprijs van de woning voor de te huren periode, inclusief linnen- en bedddengoed, maar exclusief eindschoonmaak, toeristenbelasting en de borgsom ad €100,00.
Artikel 2          Totstandkoming huurovereenkomst:

 1. Reserveren van de vakantie woning geschiedt via internet (website The Dutch Triangle) of persoonlijk contact met de eigenaar.
 2. Bij een internetboeking komt de huurovereenkomst tot stand na ontvangst van het per email verzonden boekingsformulier. De boeking wordt door de eigenaar per email bevestigd.
 3. Bij persoonlijk contact komt de huurovereenkomst tot stand zodra de boeking door de eigenaar is geregistreed en teruggekoppeld per email of telefoon.
Al deze manieren van reserveren zijn bindend, d.w.z. dat bij annulering de voorwaarden worden gehanteerd bij artikel 11 zijn beschreven.
Artikel 3          Betalings condities:

 1. Binnen 14 dagen na bevestiging van de huurovereenkomst door de eigenaar dient, 50% van het totale huurbedrag, op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald.
 2. De resterende 50% alsook de borgsom dient op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald uiterlijk 6 weken vr vertrek.
 3. Bij reserveringen minder dan 6 weken vr vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de bevestiging van de huurovereenkomst te worden betaald
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt de eigenaar een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum aanmaning nog niet in het bezit is van de eigenaar, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De eigenaar brengt als dan eventuele kosten in rekening volgens de in artikel 11 beschreven annulerings voorwaarden.
Artikel 4          Reserveringskosten:

           NVT
Artikel 5          Bijkomende kosten:

 1. Eventuele bijkomende kosten, zoals de kosten voor de eindschoonmaak dienen ter plaatse, cash in euro's, aan de eigenaar te worden voldaan.
 2. Eindschoonmaak kosten: €30,00
 3. Eventuele wensen van de huurder, die in overleg met de eigenaar zijn uitgevoerd en waaraan kosten zijn verbonden.
Artikel 6          Eindschoonmaak:

 1. Indien is afgesproken dat de verhuurder de eindschoonmaak zelf verzorgt, dient hij dit met grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren.
 2. Indien de huurder heeft betaald voor eindschoonmaak, dient het gehuurde vakantiehuis na afloop van het verblijf door de huurder "bezemschoon"te worden opgeleverd.
 3. Serviesgoeg met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
 4. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaatst teruggezet te worden.
 5. De eigenaar heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande, in dit artikel, geen gehoor wordt gegeven.
Artikel 7          Verplichtingen van de eigenaar:

 1. De eigenaar draagt er zorg voor dat het te verhuren vakantiehuis in goede en verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld, en dat de nutsvoorzieningen zijn aangesloten.
 2. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Artikel 8          Borgsom:

 1. De borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van  de eventuele door de huurder gemaakte kosten voor schade, vermissing of buitenproportioneel gebruik van de nuts voorzieningen.

Artikel 9          Verplichtingen van de huurder:

 1. Alleen in overleg is het meenemen van huisdieren toegestaan.
 2. In de woning is overnachting door maximaal 4 personen , die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, toegestaan.
 3. Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de eigenaar en eventueel door hem aangewezen personen. Familie, vrienden  en of kennissen van de huurder mogen wel op bezoek komen maar niet overnachten.
 4. Geluidsdragers en of elk andere vorm van electronische of akoestische apparaat dienen dusdanig gebruikt te worden dat er geen overlast is voor de omgeving. De eigenaar zal na een eerste waarschuwing overkunnen gaan tot het beeindigen van het huurcontract.
 5. Het afsluiten van het vakantiehuis en het terrein dient volgens de geldende instructies te worden uitgevoerd.
 6. Vuur mag slecht worden gestookt op de daarvoor aangewezen plaats op het terrein en na toestemming van de eigenaar. Vuurwerk is verboden ook tijdens feestdagen of feestelijkheden!!
 7. Normaal gebruik van water en electra is bij de prijs inbegrepen. 
 8. Het is in het vakantie huis verboden te roken.
Verboden te roken
In het vakantiehuis
Insdien door niet nakomen van bovenstaande verplichtingen, in artikel 9, er brand, schade, diefstal en/of letsel veroorzaakt wordt, of extra kosten gemaakt worden door buiten proportioneel gebruik van de nuts voorzieningen, zal de eigenaar daarvoor de huurder aansprakelijk stellen voor eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten.
Artikel 10          Wijzigingen door huurder:

 1. Indien uw boeking wijzigt binnen 6 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 11 van toepassing.
Artikel 11          Annuleren:

 1. Iedere annulering dient schriftelijk en per email aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering voor 6 weken van het geboekte verblijf is 50% van de huursom verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
  • Bij latere betrekking en/of vroegtijdige beeindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
  • U kunt allen kosteloos annuleren binnen 7 kalenderdagen na bevestiging van de boeking door de eigenaar.
Artikel 12          Opzegging of wijziging door de eigenaar:

 1. De eigenaar kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
  • In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand en overlijden van de eigenaar.
  • Wegens gewichtige omstandigheden. onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogeliijk wordt, door o.a diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakanatiehuis.
 2. Alle door de huurder betaalde bedragen, voor de huur van het vakantiehuis, zullen binnen twee weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beeindiging van de huurovereenkomst.
Artikel 13          Aansprakelijkheid:

 1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning.
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water - en/of energiehuishouding.
  • niet vooraf aangekondigde gemeentelijke straat en bouw werkzaamheden rondom de vakantie woning.
  • Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst als gevolg van overmacht.
  • Kennelijke fouten en/of vergissingen op  haar website of andere kennisgevingen.
 2. Voor wat betreft ongevallen in en om het huis kan de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde vakantiehuis en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 14          Klachten:

Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u de eigenaar te allen tijde in de gelegenhied te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door de eigenaar aangeboden, bevrijdt de eigenaar van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien de geconstateerde klacht/klachten niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar, die zich zal inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uitelijk binnen 4 weken na vertrek opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.

Op alle geschillen tussen eigenaar en huurder is het Nederlandse recht van toepassing.


GELDIG VAN AF 01-JANUARI-2013
Boekingsformulier